.

کارگاه دانش افزایی با موضوع: اخلاق علمی وحرفه ای برگزار گردید.

.

پنجاه و یکمین کارگاه دانش افزایی با موضوع: اخلاق علمی وحرفه ای با حضور استاد دکتر  سید حسن اسلامی ویژه اساتید دانشگاه در روزهای شنبه و یکشنبه 30 الی 31 در ساعت های  8/30 الی 12/30 و 13/30 الی 17/30 در سالن کنفرانس دانشکده علوم زمین برگزار گردید.


 

کلمات کلیدی