ساعت و روز مباحثه توسط اعضا تعیین و در طول دوره ثابت می باشد.